Безплатна доставка над 100 лв.Безплатна доставка над 100 лв.

cofr logo
Favorites
User icon
Cart

РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИТЕ НА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Изтегли формуляр "Приложение 5 - Договор между администратор и обработващ"

Администраторът обработва лични данни за следните цели:

 • За нуждите на предоставяне на услугите, предлагани от дружеството както и за изпълнение на сключените от дружеството договори с потребители;
 • За подбор и наемане на служители на трудови договори, както и за подбор на контрагенти по граждански договори;
 • За изпълнение на своите задължения по Закона за счетоводство;
 • За изпълнение на своите задължения по законите, уреждащи трудовоправните и осигурителни задължения на дружеството като работодател и осигурител;
 • За директен маркетинг

2. Описание на категории субекти и категории лични данни

Администраторът обработва лични данни на следните категории субекти:

Клиенти
Име;
Имейл адрес;
Телефон за връзка;
Данни от трафик;
Когато е приложимо:
Данни от документ за самоличност;
ЕГН ил идруг идентификационен номер;
Адресл
Данни за участие в търговски дружества; юридически лица с нестопанска цел и други юридически лица.

Личните данни на клиенти се пазят в срок от 5 години, считано от момента на сключване на договор с клиента, след което се заличават.

Потребители
Име;
Имейл адрес;
Телефон;
Данни от трафик

Данните за потребители се пазят за срок не повече от 2 години, след което се заличават.

Кандидати за работа и служители
Име;
Имейл;
Телефон;
Възраст;
Трудов стаж;
Данни за здравето при администриране на болнични листове и други документи, относими към трудови правоотношения.

3. Категории получатели, пред които данните могат да бъдат разкривани

Адвминистраторът може да разкрива лични данни на трети лица в следните хипотези:

 • На вписани съобразно Закона за адвокатурата адвокати - за нуждите на изпълнение на договори с клиенти;
 • На държавни и общински органи, когато Закона налага това или за нуждите на изпълнение на договори с клиенти;
 • На доставчици на рекламни услуги - На доставчици на дигитални рекламни услуги се представят данни въз основа на автоматизирано обработване чрез технологията на биксвитки. Предоставят се единствено данни за трафика;
 • На доставчици на информационни услуги, използвани от администратора, изпълняващи ролята на обработващи лични данни.

4. Технически и организационни мерки

Администраторът прилага следните мерки, осигуряващи сигурност на обработването на лични данни:

 • псевдонимизация и криптиране на личните данни

Прилага се по отношение на даните за трафик и данните от потребители за нуждите на директния маркетинг.

 • способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;

Личните данни, събирани от Администратора, се обработват по електронен път от обработващи лични данни, използващи сървъри с възможност за възстановяване на заличена информация - “backup”.Новини

Дата:

Подпис: _______________________